Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8/2018 (2018) Trang: 214-221
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

 

Hi8n nay, xâm nhWp m&n và thiHu ht nc ti trong nông nghi8p Jnh h2ng $Hn ch(t lBng $(t, sinh
tr2ng và nXng su(t cây tr0ng 2 các tQnh ven bien $0ng bng sông C:u Long (bBSCL). S: dng các giRng
hoa màu chLu m&n có the sRng sót trong $iau ki8n $(t nhitm m&n $Bc xem là giJi pháp phù hBp $e ng
phó vi v(n $a này. Do $ó, thí nghi8m nhà li $Bc th9c hi8n nhm $ánh giá s9 $áp ng sinh tr2ng và
nXng su(t ca giRng $Wu nành (Glycine max L.) chLu m&n MTb-748 tr0ng trên $(t phù sa nhitm m&n cmng
nh tìm hieu khJ nXng cJi thi8n hóa hc $(t nhitm m&n ca giRng $Wu nành này. Thí nghi8m tr0ng $Wu
nành $Bc bR trí hoàn toàn ngKu nhiên (CRD) trong chWu $(t, 3 nghi8m thc ngWp m&n nhân tOo bng nc
“ót” pha loãng (0‰, 3‰, 6‰) vi 4 lfn l&p lOi. KHt quJ cho th(y “sRc” m&n (3 ho&c 6‰) ít Jnh h2ng $Hn
sinh tr2ng, phát trien và h(p thu d\ng ch(t (P
2O5, Ca2+, K+) ca giRng $Wu nành MTb-748. Có s9 gia tXng
nh• tích lmy natri khi $Z m&n trong $(t gia tXng. HNn noa, s9 h(p thu N và tích lmy prolin trong thân lá gia
tXng ý ngh•a 2 các nghi8m thc ngWp m&n 6‰. NgWp m&n 6‰ làm giJm ý ngh•a nXng su(t $Wu nành so vi
không ngWp m&n và ngWp m&n 3‰. KHt quJ phân tích $(t sau khi tr0ng cmng cho th(y giRng $Wu nành MTb-
748 có khJ nXng làm giJm $&c tính và $Z m&n ca $(t nh giJm Na
+ trao $Pi, t‡ sR Na+/Ca2+; $&c bi8t làm
giJm ý ngh•a $Z dKn $i8n ECe, t‡ sR h(p ph natri (SAR) và phfn trXm natri trao $Pi (ESP) trong $(t các
nghi8m thc có bP sung m&n 3‰ và 6‰ so vi trc khi tr0ng giRng $Wu nành MTb-748. Nhìn chung, giRng
$Wu nành MTb-748 là l9a chn tRt cho mc $ích canh tác mùa khô và có the s: dng cho cJi thi8n $Z m&n
$(t bng th9c vWt 2 các tQnh ven bien vùng bBSCL.
T[ khóa: Cây $Wu nành, chRng chLu m&n, ECe, h(p thu Na
+, tích lmy prolin, phytoremediation, $0ng bng
sông C:u Long, MTb-748.


Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 169-176
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 262-269
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 70-78
Tải về
(2018) Trang: 283-293
Tạp chí: Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, giai đoạn 2013-2018, Địa điểm: Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Thanh Trì, Hà Nội, Thời gian: 06-07/09/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...