Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 9-17
Tải về

ABSTRACT

 Fruits were harvested at date of 95th to 100th after flowering. They were stored at different temperature levels (8-10oC, 10-12oC, 12-14oC; RH ? 50 %) combined with the use of perforated LDPE bags (25.10-2 x 35.10-2 x 5.10-6 m) of percentage of open area of 0,3%, 0,5%, 1% and 1,5%. Holes with diameter of 1mm, 2mm, 3mm, 4mm and 5mm respectively, were positioned regularly at two sides of bags. The results showed that ?Hoa Loc? mango can be stored for 28 days at 10-12oC (RH ? 50 %) in LDPE bags; however, there was a stagnation of water inside the bags make it a good medium for spoilage. Making holes to the bags (percentage of open area of 0,5%, 3mm diameter) only slightly increased total weight loss (13,11%) but significantly decreased spoilage during storage (32 days). With these conditions, the sensory quality of fruits was best maintained and the shelf life was prolonged up to 32 day.

Keywords: Modified atmosphere packaging (MAP), perforated LDPE, low temperature

Title: The effect of temperature and package to the quality and storage time of Hoa Loc mangoes

TóM TắT

Sử dụng nhiệt độ thấp và lựa chọn bao bì phù hợp trong tồn trữ trái xoài cát Hòa Lộc sau thu hoạch là vấn đề được quan tâm trong nghiên cứu này. Trái xoài được thu hoạch ở độ tuổi từ 95-100 ngày (được tính từ sau khi hoa nở). Các khoảng nhiệt độ tồn trữ : 8-10oC, 10-12oC, 12-14oC (RH ? 50%) kết hợp việc sử dụng bao LDPE (25.10-2 x 35.10-2 x 5.10-6 m) đục lỗ. Tỷ lệ đục lỗ: 0,3%, 0,5%, 1% và 1,5% (so với tổng diện tích bao bì). Các lỗ được bố trí đều đặn ở hai bên mặt của bao bì với các đường kính lỗ tương ứng 1mm, 2mm, 3mm, 4mm và 5mm. Kết quả cho thấy nhiệt độ tồn trữ thích hợp từ 10-12oC (RH ? 50%) trong bao bì LDPE.  Việc tạo ra các lỗ có đường kính 3mm trên bề mặt bao bì với tỷ lệ đục lỗ 0,5% cho thấy hiệu quả trong việc ngăn chặn sự đọng ẩm nhưng làm tăng hao hụt khối lượng trái xoài (13,11%). Trái xoài có thể giữ được chất lượng và giá trị cảm quan đến 32 ngày.

Từ khóa: trái xoài cát Hòa Lộc, nhiệt độ thấp, đường kính lỗ, bao bì LDPE

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 108-115
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 127-136
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 131-140
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 310-316
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 83-90
Tải về
1 (2013) Trang: 284
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 135
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 84
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...