Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2022) Trang: 194-200
Tạp chí: Tạp chí công thương
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành nhằm tối ưu hóa quá trình trích ly các hợp chất phenolic từ vỏ chuối già
hương. Ảnh hưởng của các nhân tố (i) dung môi ethanol (30 - 100%); (ii) nhiệt độ trích ly (30 - 70℃); (iii)
thời gian trích ly (30 - 90 phút), và (iv) tỷ lệ nguyên liệu : dung môi (NL:DM) (1:10 - 1:30, w/v) được
nghiên cứu. Sau khi tiến hành các thí nghiệm thăm dò một nhân tố, thí nghiệm đa nhân tố được xây dựng để
đánh giá sự ảnh hưởng đồng thời của các nhân tố. Phương pháp đáp ứng bề mặt (RSM) và thiết kế Box-
Behnken (BBD) được sử dụng. Kết quả chỉ ra rằng hàm lượng phenolic tổng số (TPC) đạt cao nhất với 82,4
mg GAE/g TLK khi vỏ chuối được trích trong ethanol 40%, nhiệt độ trích là 68℃, thời gian trích là 77 phút
và tỷ lệ NL:DM là 1:29 (w/v). Ở điều kiện này hoạt tính chống oxy hóa theo phương pháp DPPH và ABTS
lẩn lượt là 93,11 và 88,53 mg TE/g TLK.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 108-115
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 127-136
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 131-140
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 310-316
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 83-90
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 9-17
Tải về
1 (2013) Trang: 284
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 135
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 84
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...