Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
54 (2019) Trang: 1169-1178
Tạp chí: International journal of food science and technology

Peel and seeds of red-skinned passion fruit, mango, longan, rambutan, white-flesh and red-flesh dragon fruit were screened for their in vitro antioxidant activity, and determination of a detailed profile of pheno- lic compounds. Rambutan peel and mango seed extracts exhibited the highest total phenolic content and antioxidant activities (DPPH, ABTS and FRAP values). By using UPLC-QTOF-MS/MS analysis, the profiles of soluble and bound phenolics in the fruit by-products were obtained. Ellagic acid, geraniin, quercetin hexoside, gallic and galloyshikimic acid were predominant in rambutan peel, whereas, mangi- ferin, ellagic acid and galloy(di)glucoside were the major phenolic compounds in mango seed. Main phe- nolic compounds in longan peel were ellagic acid, galloyldiglucoside, and gallic acid, while in dragon fruit peel this was isorhamnetin glycoside, isorhamnetin glucorhamoside. Meanwhile, rutin and quercetin hex- oside were predominant in passion fruit peel. These findings contribute significantly to the database of phenolic profiles of by-products of tropical fruits.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 108-115
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 127-136
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 131-140
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 310-316
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 83-90
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 9-17
Tải về
1 (2013) Trang: 284
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 135
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 84
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...