Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 127-136
Tải về

Abstract

Applying a commercial enzyme (pectinase) to increase juice yield and investigating optimal fermentation conditions (yeast concentration, pH, temperature) for mango wine production were addressed to this research. A pectinase preparation was used at a level of 0.15% to facilitate the extraction of mango juice. The incubation time was 20 minute at pH 4.5 and 40oC. Results indicated that the use of enzyme was beneficial as it gave the highest juice yield (over 75 ml/100g). Mango juice was best fermented at pH 4.5 and temperature of 20oC for 12 days with a dilution factor of 2, using 0.3g/l of yeast. The ethanol concentration ranging from 10 to 11% was obtained.

Keywords: enzyme pectinase, mango (Mangifera indica), pectinase treatment, wine production, fermentation

Title: Effect of pectinase enzyme treament to juice yield and fermentation conditions to the quality of mango wine (Mangifera indica)

Tóm Tă?t

Khảo sát khả năng thu hồi dịch quả nhằm gia tăng hiệu suất lên men trong sản xuất rượu vang từ nguyên liệu xoài cát chu (Mangifera indica) được quan tâm trong nghiên cứu. Chế phẩm enzyme pectinase thể hiện hoạt tính tối ưu ở pH 4,5 và nhiệt độ 40oC. Với nồng độ enzyme pectinase bổ sung vào dịch quả là 0,15% và thời gian thủy phân 20 phút, lượng dịch quả thu hồi là cao nhất trong điều kiện khảo sát (75ml/100g). Trong quá trình lên men, tỉ lệ pha loãng giữa dịch quả so với nước thích hợp nhất là 1:1 và hàm lượng nấm men bổ sung tối ưu là 0,3g/l. Quá trình lên men cần được tiến hành ở nhiệt độ khoảng 20oC, pH 4,5 trong thời gian 12 ngày, hàm lượng ethanol thu được khoảng       10-11%.

Từ khóa: enzyme pectinase, xoài cát chu, xử lí pectinase, sản xuất rượu vang, lên men

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 108-115
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 131-140
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 310-316
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 83-90
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 9-17
Tải về
1 (2013) Trang: 284
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 135
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 84
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...