Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 6 (2022) Trang: 1-8

Đề tài khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly chlorophyll và chất chống oxy hóa từ cây lá dứa; và quá trình vi bao kết hợp sấy bọt nhằm ổn định hoạt tính sinh học có trong dịch trích. Nghiên cứu bao gồm (i) ảnh hưởng của nồng độ ethanol (40-100%); nhiệt độ trích (70-90℃); thời gian trích (10-30 phút); và tỷ lệ nguyên liệu:dung môi (NL:DM) (1:5-1:25, w/v) đến hàm lượng chlorophyll và hợp chất chống oxy hóa; và (ii) khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ lệ albumin (5-15%) và carboxymethyl cellulose (CMC) (0,5-1,5%) đến sự ổn định các hợp chất chống oxy hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng chlorophyll và các hợp chất chống oxy hóa đạt giá trị cao khi trích ly trong ethanol 80%, nhiệt độ trích ly 80℃, thời gian 20 phút với tỷ lệ NL:DM là 1:20 (w/v). Tỷ lệ bổ sung chất mang albumin 10%, CMC 0,5% và nhiệt độ sấy 60-65oC là phù hợp để ổn định các hợp chất sinh học trong sản phẩm cuối.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 108-115
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 127-136
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 131-140
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 310-316
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 83-90
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 9-17
Tải về
1 (2013) Trang: 284
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 135
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 84
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...