Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 310-316
Tải về

ABSTRACT

Endo-(1?4)-??D-xylanases (EC 3.2.1.8), shortly called xylanases, are the most important enzymes involved in the hydrolysis of arabinoxylan. To obtain more insight into the properties of the xylanases, the xylanases were isolated from germinated wheat kernels. Different wheat xylanase isoforms were purified in one pool from a crude extract of wheat germinated for 24 days. Soluble wheat proteins were fractionated by ammonium sulfate precipitation and anion exchange chromatography. Then the wheat xylanases were selectively isolated by affinity chromatography with anti-barley xylanase antibodies.  The N-terminal sequences of the different isoforms of wheat xylanases were determined by Edman degradation. Based on the alignment of the N-termini with the amino acid sequence of wheat xylanase, theoretical molecular masses ranging from approximately 60 kDa to 20 kDa and theoretical pI values ranging from 4,69 to 5,75 were calculated for the different xylanase isoforms.

Keywords: Xylanase, arabinoxylan, wheat, Anion exchange chromatography, Affinity chromatography, SDS-PAGE

Title: Isolation and characterization of endogenous wheat xylanases from germinated wheat

TóM TắT

Enzyme nội sinh 1?4-??D-xylanase, gọi tắt là xylanase, là enzyme đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình thủy phân arabinoxylan. Để hiểu sâu hơn về tính chất của xylanase, xylanase được phân lập và xác định một số đặc điểm sinh học từ hạt lúa mì nảy mầm 24 ngày. Các dạng đồng đẳng xylanase khác nhau được tinh chế từ dịch chiết. Protein hòa tan được tủa phân đoạn với ammonium sulfate và sắc ký trao đổi ion. Sau đó xylanase được phân lập có lựa chọn bởi sắc ký ái lực với kháng thể của xylanase từ lúa mạch. Trình tự sắp xếp của các acid amin trong chuỗi polypeptide ở đầu N tận cùng của các dạng đồng đẳng xylanase được quyết định bởi phương pháp Edman. Dựa vào trình tự sắp xếp acid amin ở đầu N của xylanase, trọng lượng phân tử lý thuyết nằm trong khoảng 60 kDa đến 20 kDa và điểm đẳng điện pI từ 5,75 đến 4,69 được xác định cho các dạng đồng đẳng xylanase từ lúa mì.

Từ khóa: Xylanase, lúa mạch, lúa mì, sắc ký trao đổi ion, sắc ký ái lực, SDS-PAGE

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 108-115
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 127-136
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 131-140
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 83-90
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 9-17
Tải về
1 (2013) Trang: 284
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 135
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 84
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...