Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 69(2016) Trang: 81-86
Tạp chí: Animal Sciences. and Technology
Liên kết:

A study was carried out by using both syringes and flasks for measuring in vitro biogas production and quality with the basal substrates of pig manure (15%DM). In the experiment of syringes the factorial design was used. The first factor was the plant material including rice straw, water hyacinth and Para grass (Brachiaria mutica). The second factor was replacement levels of plants to pig manure including 10, 20, 30, 40 and 50% (DM basis) with three replications. In the experiment of flasks, corresponding to each treatment of the experiment of syringe system, one 5liter-flask was used. The inoculum was extracted from pig sludge of flasks which were incubated at 40oC at day 80. Incubation time for the study lasted 60 days. The results showed that the potential biogas production of rice straw and water hyacinth were better than Para grass. The replacement of plant level at 50% to pig manure as the main substrate gave the highest biogas production in both syringe and flask systems. Methane concentration reached 60% of biogas for the syringe was earlier than the flasks (day 14 vs. day 28). The syringes could be potentially used to study on in vitro biogas production. Studies on replacement of pig manure by these plants more than 50% (DM basis) in biogas production should be considered.

Các bài báo khác
Số tạp chí Vol.4 No.7(2016) Trang: 22-28
Tạp chí: Journal of Materials Science and Chemical Engineering
Số tạp chí Volume-3, Issue-3(2016) Trang: 137-140
Tạp chí: International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering
Số tạp chí 102(2016) Trang: 239-243
Tạp chí: Construction and Building Materials
Số tạp chí 21(2016) Trang: 16-27
Tạp chí: Asia-Pacific Journal of Science and Technology
Số tạp chí 6(2016) Trang: 31-40
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí Volume 16, no 6(2016) Trang: 2076-2084
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí Vol. 8, No. 4(2016) Trang: 259-274
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering
Số tạp chí Vol. 65, No. 12(2016) Trang: 2225-2231
Tạp chí: The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers
Số tạp chí 39(2016) Trang: 850-858
Tạp chí: Journal of the Chinese Institute of Engineers
Số tạp chí Volume 63, Issue 11(2016) Trang: 7195-7203
Tạp chí: IEEE Transactions on Industrial Electronics
Số tạp chí 19(2016) Trang: 41-48
Tạp chí: Mongolian Journal of Agricultural Sciences
Số tạp chí 12(3)(2016) Trang:
Tạp chí: Architectural Engineering and Design Management
Số tạp chí 69(2016) Trang: 93-100
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Animal Sciences. and Technology

Crossref DOI of CTUJoS


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...