Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí 510(2017) Trang: 252-261
Tạp chí: Virology

Vaccination-primed immunity in poultry has been suggested for selection of antigenically drifted highly pathogenic avian influenza viruses (HPAIVs). In this study, we performed two consecutive passage studies of an H5N1 HPAIV in vaccinated chickens, namely, study-I and study-II, to select antigenic variants under immune pressure from the vaccination. In study-I, nine consecutive passages of a wild-type H5N1 HPAIV were carried out in chickens vaccinated with the homologous challenge strain. Antigenically drifted variants with mutations at position 179 in the hemagglutinin(HA) were selected after three passages. Similarly, in study-II, a vaccination-mediated antigenic variant isolated in study-I was used as the vaccine and challenge strain to confirm further antigenic drift after updating the vaccine; after the third passage, additional antigenic variants with a mutation at position 256 in the HA were selected. Thus, our study demonstrated the contribution of vaccination in the selection of antigenic variants of H5 HPAIVs in chickens.

Các bài báo khác
Số tạp chí Vol 2, no 2(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: International Journal of Information Communication Technology and Digital Convergence (IJICTDC)
Số tạp chí 26(2017) Trang: 43-50
Tạp chí: Agricultural Marketing Journal of Japan
Số tạp chí 21(2017) Trang: 35-42
Tạp chí: Mongolian Journal of Agricultural Sciences
Số tạp chí 21(2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Mongolian Journal of Agricultural Sciences
Số tạp chí 8(2017) Trang: 139-155
Tạp chí: Journal of Modern Methods in Numerical Mathematics
Số tạp chí 103(2017) Trang: 1-12
Tạp chí: Centre for ASEAN Studies
Số tạp chí 14(2017) Trang: 1750021(1-24)
Tạp chí: International Journal of Humanoid Robotics
Số tạp chí 7(2017) Trang: 32-37
Tạp chí: International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT)
Số tạp chí 30(2017) Trang: 04017294-1 - 04017294-9
Tạp chí: Journal of Materials in Civil Engineering
Số tạp chí 11(2017) Trang: 24-32
Tạp chí: Australian Journal of Basic and Applied Sciences
Số tạp chí 4(3)(2017) Trang: 14-24
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: European Journal of Economics, Law and Politics
Số tạp chí 13(2017) Trang:
Tạp chí: Journal of Communications Software and Systems (JCOMSS)
Số tạp chí 5(2017) Trang: 140–144
Tạp chí: International Journal of Materials Science and Engineering


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...