Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 9(2018) Trang: 448
Tạp chí: Forests

This study investigated the spatiotemporal dynamics of tropical deciduous forest including dry dipterocarp forest (DDF) and mixed deciduous forest (MDF) and its phenological changes in responses to El Niño and La Niña during 2001–2016. Based on time series of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) extracted from Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), the start of growing season (SOS), the end of growing season (EOS), and length of growing season (LOS) were derived. In absence of climatic fluctuation, the SOS of DDF commonly started on 106 ± 7 DOY, delayed to 132 DOY in El Niño year (2010) and advanced to 87 DOY in La Niña year (2011). Thus, there was a delay of about 19 to 33 days in El Niño and an earlier onset of about 13 to 27 days in La Niña year. The SOS of MDF started almost same time as of DDF on the 107 ± 7 DOY during the neutral years and delayed to 127 DOY during El Niño, advanced to 92 DOY in La Niña year. The SOS of MDF was delayed by about 12 to 28 days in El Niño and was earlier about 8 to 22 days in La Niña. Corresponding to these shifts in SOS and LOS of both DDF and MDF were also induced by the El Niño–Southern Oscillation (ENSO).

Các bài báo khác
Số tạp chí 161(2018) Trang: 539-546
Tạp chí: Construction and Building Materials
Số tạp chí Vol. 9, No. 4(2018) Trang: 176-181
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
Số tạp chí Volume 8, Number 3(2018) Trang: 223-228
Tạp chí: International Journal of Machine Learning and Computing
Số tạp chí 51(2018) Trang: 324002
Tạp chí: Journal of Physics D: Applied Physics
Số tạp chí Volume 2 • Issue 3(2018) Trang: 1000158
Tạp chí: Environ Pollut Climate Change
Số tạp chí 20(2018) Trang: 6325-6335
Tạp chí: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
Số tạp chí 3(4)(2018) Trang: 104-119
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
Số tạp chí 4(1)(2018) Trang: 136-148
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 6(9)(2018) Trang: 157-162
Tạp chí: The International Journal of Humanities and Social Studies
Số tạp chí 6(8)(2018) Trang: 441-447
Tạp chí: The international Journal of Humanities and Social Studies
Số tạp chí 3 (3)(2018) Trang: 110-131
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
Số tạp chí 3 (4)(2018) Trang: 49-64
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 1(2018) Trang: 101-115
Tạp chí: Asian Academy of Management Journal
Số tạp chí 7(1)(2018) Trang: 73-90
Tạp chí: The European Journal of Applied Linguistics and TEFL


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...