Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 25(2)(2018) Trang: 523-526
Tạp chí: International Food Research Journal

This study aimed to select a number of thermotolerant lactic acid bacteria for lactic acid fermentation at high temperature, and to identify these LAB strains by using 16S ribosomal RNA sequences. The fermentative ability of 16 selected strains was examined at different temperatures (37ºC, 39ºC and 41ºC), of which, the lactic acid concentration produced by these LAB strains at 37ºC ranged from 6.0 g/L to 14.1 g/L. Ten LAB strains (L2, L7, L9, L11, L21, L26, L30, L36, L37 and L52) with effective lactic acid fermentation at 37ºC were chosen for identification. The selected strains were characterized as L. plantarum, L. casei, L. acidophilus, and L. delbrueckii. L. casei L9 was the superior lactic acid producing strain at both 39ºC (18.9 g/L) and 41ºC (18.0 g/L). Based on statistical analysis, appropriate conditions for lactic acid production by L. casei L9 at 39ºC were defined as follows: pH 6.51, glucose concentration 6% (w/v) and inoculation level 2.37% (v/v). At these conditions, the validated lactic acid concentration and the yield were recorded at 21.15 g/L and 80.84%, respectively.

Các bài báo khác
Số tạp chí 161(2018) Trang: 539-546
Tạp chí: Construction and Building Materials
Số tạp chí Vol. 9, No. 4(2018) Trang: 176-181
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
Số tạp chí Volume 8, Number 3(2018) Trang: 223-228
Tạp chí: International Journal of Machine Learning and Computing
Số tạp chí 51(2018) Trang: 324002
Tạp chí: Journal of Physics D: Applied Physics
Số tạp chí Volume 2 • Issue 3(2018) Trang: 1000158
Tạp chí: Environ Pollut Climate Change
Số tạp chí 20(2018) Trang: 6325-6335
Tạp chí: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
Số tạp chí 3(4)(2018) Trang: 104-119
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
Số tạp chí 4(1)(2018) Trang: 136-148
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 6(9)(2018) Trang: 157-162
Tạp chí: The International Journal of Humanities and Social Studies
Số tạp chí 6(8)(2018) Trang: 441-447
Tạp chí: The international Journal of Humanities and Social Studies
Số tạp chí 3 (3)(2018) Trang: 110-131
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
Số tạp chí 3 (4)(2018) Trang: 49-64
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 1(2018) Trang: 101-115
Tạp chí: Asian Academy of Management Journal
Số tạp chí 7(1)(2018) Trang: 73-90
Tạp chí: The European Journal of Applied Linguistics and TEFL


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...