Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 2018(2018) Trang:
Tạp chí: Journal of Material Cycles and Waste Management

Converting rice straw or rice husk into biochars is one of the most effective ways to reuse them. This study examined the effect of rice variety and pyrolysis temperature on the properties of biochars, produced from rice straw and rice husk of Koshihikari (a typical rice variety of Japan) and IR50404 (a typical rice variety of Vietnam), in the temperature range from 300 to 800 °C. Biochars produced at high pyrolysis temperatures (> 500 °C) showed higher surface area (approximately 3 times) and higher Si content (by more than 15%), but lower H/C and O/C ratios in comparison with biochars produced at lower temperature. With regard to rice variety, Japanese Koshihikari biochars possessed higher Si content (almost 20%), but lower specific surface area and O/C and H/C ratios than Vietnamese IR50404 rice residue biochars. The surface area of Vietnamese-rice-straw biochars at 600 and 700 °C was ~ 30% more than Japanese-rice-straw biochars, while the surface area of Vietnamese-rice-husk biochars was slightly more than that of Japanese-rice-husk biochars. Higher Si content in Japanese Koshihikari biochars was predicted as one of the main reasons for the lower surface area in their biochars, due to the higher possibility of pore-filling or blocking by silica.

Các bài báo khác
Số tạp chí DEPISA Monograpth 5(2018) Trang: 41-57
Tạp chí: Supporting Professional Learning in Sourheast Asian Universiy through DEPISA
Số tạp chí 2018(2018) Trang: 1-18
Tạp chí: Process Integration and Optimization for Sustainability
Số tạp chí 8 (1&2), July(2018) Trang: 146-156
Tạp chí: International Journal of Education and Psychology in the Community
Số tạp chí 63(2018) Trang: 143-148
Tạp chí: Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University
Số tạp chí 9(2018) Trang: 47-54
Tạp chí: Journal of Social and Development Sciences
Số tạp chí 18(2018) Trang: 2050-2059
Tạp chí: IEEE Sensors Journal
Số tạp chí 4(11)(2018) Trang: 2311-2316
Tạp chí: Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies
Số tạp chí 5(2018) Trang: 80-84
Tác giả: Nguyễn Ánh Minh
Tạp chí: NTERNATIONAL JOURNAL FOR STUDIES ON CHILDREN, WOMEN, ELDERLY AND DISABLED
Số tạp chí Volume 30 (8),(2018) Trang: Article 143
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
Số tạp chí Volume 8, Issue 3(2018) Trang: 20-26
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 77(21)(2018) Trang: 28777-28797
Tạp chí: International Journal of Multimedia Tools and Applications
Số tạp chí 8(2018) Trang: pp 4571–4578 |
Tạp chí: Journal of ELECTRONIC MATERIALS


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...