Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2013
Số tạp chí 42(2013) Trang: 70-74
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng cao các chất ô nhiễm nếu không được xử lý sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa, làm suy giảm nhanh chóng chất lượng nguồn nước. Sử dụng thủy sinh thực vật là một biện pháp hữu hiệu góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường từ nước thải sinh hoạt nên đề tài ?Bước đầu nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt của rong đuôi chồn (Ceratophyllum demersum) và bèo tai tượng (Pistia stratiotes L.)? được tiến hành tại ký túc xá Long An đại học Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả xử lý TN, TP, COD, BOD của bèo tai tượng lần lượt là 71.10%; 96.01%; 82.61%; 83.49% trong khi hiệu quả xử lý TN, TP, COD, BOD của rong đuôi chồn lần lượt là 53.63%; 95.10%; 72.55%; 64.57%. Nghiên cứu cho thấy khả năng của bèo tai tượng và rong đuôi chồn trong việc hạn chế nguồn nước ô nhiễm và góp phần đa dạng hóa nhóm thực vật thủy sinh dùng trong mô hình đất ngập nước kiến tạo xử lý ô nhiễm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 92(2013) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 51(2013) Trang: 16-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
Số tạp chí 01(2013) Trang: 393-397
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2013
Số tạp chí 70/QĐ-KHTNCN(2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
Số tạp chí 12(2013) Trang: 47-53
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2013) Trang: 45-50
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 6(2013) Trang: 52-60
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí tập 11, số 7(2013) Trang: 1062-1072
Tạp chí: Journal of Science and Development
Số tạp chí 51(2013)(2013) Trang: 368-372
Tạp chí: Tạp chí hóa học
Số tạp chí 06(2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
Số tạp chí 29(2013) Trang: 55?63
Tạp chí: VNU Journal of Earth and Environmental Sciences
Số tạp chí Vol.23, No.3(2013) Trang: 211-218
Tạp chí: Communications in Physics
Số tạp chí 24 (256)(2013) Trang: 33-35
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Vol.1, No. 12 (73)(2013) Trang: pp. 7-11
Tạp chí: Journal of Science and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...