Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2013
Số tạp chí 42(2013) Trang: 45-50
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá tình hình quản lý môi trường tại các nhà máy xay xát gạo và tác động của các yếu tố như nồng độ bụi và độ ồn đến môi trường. Các kết quả chính của nghiên cứu cho thấy tại thời điểm khảo sát trong số 12 nhà máy xay xát gạo, có 5 nhà máy có độ ồn trong nơi làm việc và các khu vực xung quanh nhà máy cao hơn so với qui chuẩn (41,67%), và 2 nhà máy có nồng độ bụi cao hơn mức cho phép (16,67%) (theo QĐ 3733/QD-BYT và QCVN 05: 2009-BTNMT, QCVN 26:2010-BTNMT). Ngoài ra, 2 nhà máy gạo có thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, 8 nhà máy có đề án bảo vệ môi trường, và 2 nhà máy không có báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường. Tuy nhiên ở thời điểm khảo sát cả 12 nhà máy xay xát gạo không có thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ để kiểm soát mức độ ô nhiễm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 92(2013) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 51(2013) Trang: 16-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
Số tạp chí 01(2013) Trang: 393-397
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2013
Số tạp chí 70/QĐ-KHTNCN(2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
Số tạp chí 12(2013) Trang: 47-53
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2013) Trang: 45-50
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 6(2013) Trang: 52-60
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí tập 11, số 7(2013) Trang: 1062-1072
Tạp chí: Journal of Science and Development
Số tạp chí 51(2013)(2013) Trang: 368-372
Tạp chí: Tạp chí hóa học
Số tạp chí 06(2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
Số tạp chí 29(2013) Trang: 55?63
Tạp chí: VNU Journal of Earth and Environmental Sciences
Số tạp chí Vol.23, No.3(2013) Trang: 211-218
Tạp chí: Communications in Physics
Số tạp chí 24 (256)(2013) Trang: 33-35
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Vol.1, No. 12 (73)(2013) Trang: pp. 7-11
Tạp chí: Journal of Science and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...