Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2013
Số tạp chí 24(2013) Trang: 41-47
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định mức đạm phù hợp cho năng suất mía tối ưu và đánh giá khả năng sử dụng bảng so màu lá (LCC) để bón phân đạm cho mía trên đất phù sa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện ở Cù Lao Dung, Sóc Trăng và Long Mỹ, Hậu Giang vào năm 2012. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu thừa số 2 nhân tố trong khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại, trong đó nhân tố A gồm 3 mức đạm (250, 300 và 350 kgN/ha) và nhân tố B gồm 4 phương pháp bón đạm với sử dụng LCC. Kết quả cho thấy năng suất mía tối hảo ở Cù Lao Dung và Long Mỹ (172,0 và 151,1 tấn/ha, theo thứ tự) đạt được khi bón đạm ở liều lượng 300N. Biện pháp kiểm tra màu lá theo bảng so màu hàng tuần và bón đạm khi thang màu lá nhỏ hơn giá trị 2 được ghi nhận cho năng suất mía cao nhất ở cả 2 địa điểm nghiên cứu. Hiệu quả bón đạm đạt cao nhất ở Long Mỹ khi bón đạm với lượng 60kgN/ha vào 5 thời điểm: 21, 49, 103, 124 và 159 ngày sau khi trồng qua sử dụng LCC. Đây là các mốc ghi nhận ban đầu giúp sau này xác định thời điểm theo dõi màu lá chính xác hơn khi bón đạm cho mía.

Các bài báo khác
Số tạp chí 92(2013) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 51(2013) Trang: 16-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
Số tạp chí 01(2013) Trang: 393-397
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2013
Số tạp chí 70/QĐ-KHTNCN(2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
Số tạp chí 12(2013) Trang: 47-53
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2013) Trang: 45-50
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 6(2013) Trang: 52-60
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí tập 11, số 7(2013) Trang: 1062-1072
Tạp chí: Journal of Science and Development
Số tạp chí 51(2013)(2013) Trang: 368-372
Tạp chí: Tạp chí hóa học
Số tạp chí 06(2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
Số tạp chí 29(2013) Trang: 55?63
Tạp chí: VNU Journal of Earth and Environmental Sciences
Số tạp chí Vol.23, No.3(2013) Trang: 211-218
Tạp chí: Communications in Physics
Số tạp chí 24 (256)(2013) Trang: 33-35
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Vol.1, No. 12 (73)(2013) Trang: pp. 7-11
Tạp chí: Journal of Science and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...