Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2015
Số tạp chí 5(2015) Trang: 67-77
Tạp chí: Khoa học Đại học Huế
Liên kết:

Đề tài đã nghiên cứu và thiết lập được các bản đồ GIS về các yếu tố môi trường theo không gian. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện trạng hữu cơ ở khu vực nghiên cứu khá thích hợp cho việc phát triển hoạt động nuôi tôm trên địa bàn, ngoại trừ yếu tố TDS cao gấp 10-20 lần so với quy chuẩn. Hàm lượng DO trung bình biến động từ 4,99 ÷ 6,02mg/l. Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) tại khu vực nghiên cứu dao động từ 4,11mg/l đến 6,89mg/l. Nitrate dao động từ 0,158 ÷ 0,233mg/l. Hàm lượng PO43- biến động từ 0,15 đến 0,217mg/l. TDS trung bình toàn đầm là 13,7 ± 3,41g/l. Hiện trạng vi sinh ở khu vực khảo sát cũng nằm trong giới hạn cho phép, thích hợp cho hoạt động nuôi tôm. Mật độ Total Coliforms trung bình toàn đầm là 393MPN/100ml. Kết quả nội suy nhiệt độ, DO, độ mặn, nitrat, photphat cho thấy biến động theo không gian không lớn. Riêng các thông số pH và BOD5, TC, TDS có sự sai khác lớn giữa khu vực gần bờ và khu vực xa bờ. Giá trị pH thấp tại các điểm nghiên cứu, đặc biệt ở các điểm PM1, PM5, PM6. Việc thể hiện chất lượng nước lên các bản đồ chuyên đề là một hướng nghiên cứu mới. Kỹ thuật xử lý không gian cho kết quả rõ ràng và chính xác, qua đó thể hiện tính ưu việt của công cụ GIS.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2)(2015) Trang: 59-65
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Bản tin khoa học trẻ
Số tạp chí 3 (88)(2015) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 26(2015) Trang: 51-58
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
Số tạp chí 15(2015) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Số tạp chí 24 (304)(2015) Trang: 29-33
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Đặc biệt(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí Special issue(2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
Số tạp chí 17(2015) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 5(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 4(2015) Trang: 27-31
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Cần Thơ
Số tạp chí 6(2015) Trang: 85-90
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...