Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2015
Số tạp chí 272. kỳ 1 tháng 9/2015(2015) Trang: 10-20
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của luân canh bắp lai với cây đậu xanh, mè và ớt đến hấp thu NPK của cây bắp lai trên đất phù sa không được bồi. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 lần lặp lại trên diện tích mỗi lô thí nghiệm là 36 m2 tại An Phú –An Giang. Các nghiệm thức gồm i) bắp-bắp-bắp-NPK (B-B-B-NPK), ii) bắp-đậu xanh-bắp (B-Đ-B), iii) bắp-mè-bắp(B-M-B), iv) đậu xanh-bắp-bắp (Đ-B-B), v) đậu xanh-ớt-bắp (Đ-Ơ-B) và vi) bắp-bắp-bắp-ND (B-B-B-ND) theo thứ tự vụ xuân hè, hè thu và đông xuân. Kết quả thí nghiệm cho thấy tổng hấp thu dinh dưỡng NPK vụ đông xuân trên đất phù sa không được bồi An Phú của các mô hình B-Đ-B, B-B-B-NPK và B-B-B-ND được xếp theo thứ tự của kg N- kg P2O5- kg K2O ha-1 là 283- 151- 281, 216- 128- 223 và 194- 119- 222. Lượng NPK mà cây bắp lấy đi này cao hơn so với công thức bón cho cây bắp lai vụ đông xuân là 200N-90 P2O5- 80K2O. Trồng đậu xanh ở vụ trước dẫn đến tăng hấp thu đạm của bắp ở vụ sau. Tổng hấp thu dưỡng chất của bắp lai cao nhất trên mô hình B-Đ-B và đo đó năng suất bắp của mô hình này cao nhất. Tổng hấp thu kali thấp nhất ở vụ xuân hè và hấp thu đạm lân thấp nhất vào vụ hè thu.

 

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2)(2015) Trang: 59-65
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Bản tin khoa học trẻ
Số tạp chí 3 (88)(2015) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 26(2015) Trang: 51-58
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
Số tạp chí 15(2015) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Số tạp chí 24 (304)(2015) Trang: 29-33
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Đặc biệt(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí Special issue(2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
Số tạp chí 17(2015) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 5(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 4(2015) Trang: 27-31
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Cần Thơ
Số tạp chí 6(2015) Trang: 85-90
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...