Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2015
Số tạp chí Special issue(2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
Liên kết:

The study on diversity of fish in the Hau River was continuously implemented during 12 months (July, 2011 to June, 2012) at An Giang (upstream), Can Tho (middle stream) and Soc Trang (downstream). At each area, sampling was conducted at 2 sites (main river and its tributary) using the main fishing gear as trawl net in combination with other available fishing years such as gill nets, fixed nets, lift nets… and at the local fish markets. The results showed that a total of 192 fish species belonging to 16 orders and 49 families was recorded. The most abundant order containing 58 species accounting for 30.2% was Perciformes and the least was Characiformes containing only 1 species. The number of fish species was declining from the upper to lower parts. At the upstream (An Giang), 145 species were recorded followed by Can Tho with 121 species and only 107 species in Soc Trang. The fish species composition was also significantly different from upstream to downstream and between sampling periods. Overall, highest number of species (100-107) was recorded in January, February and April; and lowest number (40) was recorded in July; the remaining months contained 71 to 98 species. At down stream area, highest species number was recorded in March with 48 species and followed by January with 45 species; and lowest number recorded in May with only 24 species among 107 species.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2)(2015) Trang: 59-65
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Bản tin khoa học trẻ
Số tạp chí 3 (88)(2015) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 26(2015) Trang: 51-58
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
Số tạp chí 15(2015) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Số tạp chí 24 (304)(2015) Trang: 29-33
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Đặc biệt(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 17(2015) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 5(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 4(2015) Trang: 27-31
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Cần Thơ
Số tạp chí 6(2015) Trang: 85-90
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...