Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2015
Số tạp chí 12(2015) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Kết quả bố trí thí nghiệm cho thấy 10 nhóm vi khuẩn có khả năng phân hủy hiệu quả Diazinon trong tổng số 21 nhóm vi khuẩn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng, giảm từ 14,3 đến 37,9% sau 14 ngày nuôi ủ. Các nhóm vi khuẩn phân hủy Diazinon mạnh nhất được chọn để phân lập vi khuẩn gồm CL7, CM1, HA10, HA7, TA3 và TA4. Kết quả phân lập được 87 dòng vi khuẩn, nhưng chỉ có 15 dòng vi khuẩn có khả năng phát triển trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung Diazinon 20ppm. Trong số các dòng vi khuẩn phân lập thì có 4 dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy thuốc trừ sâu Diazinon hiệu quả từ 15,4% đến 27,9% sau 30 ngày nuôi ủ và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng gồm các dòng HA7.4, TA3.2, TA4.17, HA7.1. Trong đó, dòng vi khuẩn HA7.1 có khả năng phân hủy Diazinon mạnh nhất và sau 7 gày nuôi ủ hàm lượng Diazinon giảm cao nhất (19,7%) và mật số tế bào vi khuẩn tăng cao nhất so với các khoảng thời gian còn lại. Ba thí nghiệm nhằm khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện môi trường (nhiệt độ, pH, nguồn các bon) đến sự tăng trưởng mật số tế bào vi khuẩn trong dung dịch khoáng tối thiểu sau 5 ngày nuôi ủ ở điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy đa số các dòng vii khuẩn tăng mật độ tế bào cao nhất ở 300C, pH=7 và nguồn các bon là TSB.

 

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2)(2015) Trang: 59-65
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Bản tin khoa học trẻ
Số tạp chí 3 (88)(2015) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 26(2015) Trang: 51-58
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
Số tạp chí 15(2015) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Số tạp chí 24 (304)(2015) Trang: 29-33
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Đặc biệt(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí Special issue(2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
Số tạp chí 17(2015) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 5(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 4(2015) Trang: 27-31
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Cần Thơ
Số tạp chí 6(2015) Trang: 85-90
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...