Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2015
Số tạp chí 24 (304)(2015) Trang: 29-33
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Liên kết:

Tự do hiệp hội là một trong những quyền con người trong lĩnh vực dân sự và chính trị. Quyền này được ghi nhận trong các công ước quốc tế và các luật quốc gia. Tại Việt Nam quyền này được ghi nhận lần đầu trong Hiến pháp 1946 và tiếp tục được ghi nhận ở các bản Hiến pháp 1959, 1992 và bản Hiến pháp đề cao quyền con người nhất - Hiến pháp 2013. Từ đó có thể thấy tính chất quan trọng của quyền tự do lập hội. Tuy nhiên, cho đến nay, ở nước ta luật điều chỉnh về hội là Luật về quyền lập hội năm 1957 - một luật tồn tại lâu đời nhất trong lịch sử lập pháp. Trong thời gian từ năm 1957 đến nay không ít lần Dự thảo Luật về hội được đưa ra Quốc hội thảo luận nhưng vẫn chưa được thông qua. Đến thời điểm hiện tại, khi Hiến pháp 2013 được ban hành, nhằm triển khai Hiến pháp nói chung và cụ thể hóa các quyền tự do dân chủ nói riêng, Luật về hội lại được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và dự thảo Luật về hội lại một lần nữa được đưa ra để Quốc hội thảo luận và thông qua.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2)(2015) Trang: 59-65
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Bản tin khoa học trẻ
Số tạp chí 3 (88)(2015) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 26(2015) Trang: 51-58
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
Số tạp chí 15(2015) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Số tạp chí Đặc biệt(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí Special issue(2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
Số tạp chí 17(2015) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 5(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 4(2015) Trang: 27-31
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Cần Thơ
Số tạp chí 6(2015) Trang: 85-90
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...