Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2015
Số tạp chí 15(2015) Trang: 31-34
Tạp chí: Tài nguyên và Môi trường
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát sự phát thải N2O khi bón các dạng phân đạm. Thí nghiệm được thực hiện ngoài đồng gồm 4 nghiệm thức: (1) urê, (2) urê-nBTPT (n-butyl thiophosphoric triamide), (3) NPK viên nén, (4) NPK IBDU (isobutyllidense diurea) với 3 lần lặp lại. Lượng phát thải khí N2O từ ruộng lúa được khảo sát theo thời gian từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 60 sau khi sạ, mỗi lần thu mẫu cách nhau 3 ngày. Kết quả cho thấy tốc độ phát thải N2O của nghiệm thức bón urê, urê-nBTPT, NPK viên nén và NPK IBDU lần lượt là 0,03-0,47; 0,01-0,33; 0,03-0,29; và 0,01-0,23 mgN2O.h-1.m-2. Bón phân urê và urê-nBTPT có tốc độ phát thải cao tập trung ở 1-7 ngày sau khi bón của các đợt bón phân. Nghiệm thức bón urê có tổng lượng phát thải N2O cao hơn các dạng phân đạm khác. Kết quả này cho thấy các dạng phân đạm (urê-nBTPT, NPK viên nén và NPK IBDU) có hiệu quả trong việc giảm phát thải N2O, góp phần giảm lượng khí gây hiệu ứng nhà kính phát thải từ ruộng lúa.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2)(2015) Trang: 59-65
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Bản tin khoa học trẻ
Số tạp chí 3 (88)(2015) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 26(2015) Trang: 51-58
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
Số tạp chí 15(2015) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
Số tạp chí 24 (304)(2015) Trang: 29-33
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Đặc biệt(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí Special issue(2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
Số tạp chí 17(2015) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 5(2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 4(2015) Trang: 27-31
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Cần Thơ
Số tạp chí 6(2015) Trang: 85-90
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...