Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 4(2017) Trang: 371-379
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của bón phân lân bọc dicacboxylic axitpolime (DCAP) đến hàm lượng lân dễ tiêu trong đất, sinh trưởng, năng suất và hấp thu lân của lúa trên đất phèn. Kết quả thí nghiệm cho thấy, trong điều kiện ủ của phòng thí nghiệm, bón cho 1 ha 30 kg P2O5 bọc DCAP vào đất phèn đã làm tăng hàm lượng lân dễ tiêu trong đất, tuy nhiên ở lượng bón cao hơn (60 kg P2O5/ha) bọc DCAP lại không tăng hàm lượng lân dễ tiêu. Trong điều kiện nhà lưới, thí nghiệm trên đất phèn Phụng Hiệp-Hậu Giang cho thấy, ở mức bón lân 30 kg P2O5/ha chiều cao, số chồi, tỷ lệ hạt chắc và năng suất của lúa chỉ đạt ở mức thấp. Bón 30 kg P2O5 bọc DCAP/ha đã tăng chiều cao cây, hấp thu lân và năng suất lúa tương đương bón 60 kg P2O5/ha. Cần đánh giá hiệu quả của bón lân bọc DCAP ở điều kiện đồng ruộng trước khi tiến hành khuyến cáo sử dụng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 9 (353) - 2017(2017) Trang: 36 -41
Tác giả: Trần Hồng Ca
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 20(2017) Trang: 37-45
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tạp chí: Tạp chí PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
Số tạp chí 01(2017) Trang: 215-223
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 45-49
Tạp chí: Thông tin & Tư liệu
Số tạp chí 21(2017) Trang: 3-11
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học Đại học Mở TP. HCM
Số tạp chí 83(2017) Trang: 95-100
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...