Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 2(2017) Trang: 9-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Yersin

Đề tài nhằm tận dụng nguồn phế phẩm từ sản phẩm nông nghiệp là vỏ xoài để sản xuất ethanol sử dụng nấm men Saccharomyces cerevisiae. Nội dung nghiên cứu bao gồm: khảo sát ảnh hưởng của nồng độ H2SO4 cũng như nhiệt độ và thời gian đến quá trình thủy phân vỏ xoài, nghiên cứu ảnh hưởng mật số tế bào nấm men và pH đến khả năng lên men, xác định thời gian và nhiệt độ thích hợp cho quá trình lên men ethanol. Kết quả nghiên cứu cho thấy vỏ xoài khi được thủy phân với nồng độ H2SO4 3% (v/v) ở 121oC trong 1 giờ có hàm lượng đường khử cao nhất là 8,49% (w/v). Điều kiện lên men ethanol từ dịch thủy phân vỏ xoài được xác định ở pH 5,5, mật số tế bào nấm men 105 tb/mL và lên men 7 ngày ở nhiệt độ 30oC, hàm lượng ethanol đạt 3,08% (v/v).

Các bài báo khác
Số tạp chí 9 (353) - 2017(2017) Trang: 36 -41
Tác giả: Trần Hồng Ca
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 20(2017) Trang: 37-45
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tạp chí: Tạp chí PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
Số tạp chí 01(2017) Trang: 215-223
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 45-49
Tạp chí: Thông tin & Tư liệu
Số tạp chí 21(2017) Trang: 3-11
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học Đại học Mở TP. HCM
Số tạp chí 83(2017) Trang: 95-100
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...