Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 9(2017) Trang:
Tạp chí: Công thương
Liên kết:

Sử dụng số liệu thu thập trực tiếp từ 233 nông hộ sản xuất lúa ở Kiên Giang, nghiên cứu ước lượng tác động của vốn tín dụng đến thu nhập của các nông hộ. Kết quả cho thấy vốn tín dụng giúp làm tăng thu nhập từ sản xuất lúa của các nông hộ, bên cạnh những yếu tố khác bao gồm diện tích đất, học vấn, thành viên, dân tộc, giới tính, công nghệ. So sánh mức độ tác động giữa hai loại hình tín dụng, chính thức và phi chính thức, kết quả cho thấy cả hai đều có tác động làm tăng thu nhập của các nông hộ, trong đó loại hình tín dụng chính thức có tác động lớn hơn so với tín dụng phi chính thức. Kiểm tra tác động của các nguồn vốn tín dụng phi chính thức, kết quả cho thấy chỉ có hình thức bao tiêu sản phẩm lúa là thực sự góp phần làm tăng thu nhập cho nông dân, trong khi các hình thức khác đều không thể hiện vai trò này. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, chúng tôi có một số kiến nghị đối với nông hộ, Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 9 (353) - 2017(2017) Trang: 36 -41
Tác giả: Trần Hồng Ca
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 20(2017) Trang: 37-45
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tạp chí: Tạp chí PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
Số tạp chí 01(2017) Trang: 215-223
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 45-49
Tạp chí: Thông tin & Tư liệu
Số tạp chí 21(2017) Trang: 3-11
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học Đại học Mở TP. HCM
Số tạp chí 83(2017) Trang: 95-100
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...