Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 33(2017) Trang:
Tạp chí: Phát triển và Hội nhập
Liên kết:

Sử dụng mô hình hồi qui với dữ liệu bảng, nghiên cứu này phân tích tác động của các yếu tố vĩ mô đến sự phát triển của thị trường chứng khoán 6 quốc gia khu vực Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam) trong giai đoạn 1988 – 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố bao gồm mức thu nhập, sự phát triển của hệ thống ngân hàng và tính thanh khoản của thị trường chứng khoán có tác động tích cực đến sự phát triển của thị trường. Ngược lại, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các yếu tố như tỷ lệ tiết kiệm trong nước, lãi suất và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 có tác động tiêu cực đến sự phát triển của thị trường chứng khoán các quốc gia này. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 9 (353) - 2017(2017) Trang: 36 -41
Tác giả: Trần Hồng Ca
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 20(2017) Trang: 37-45
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tạp chí: Tạp chí PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
Số tạp chí 01(2017) Trang: 215-223
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 45-49
Tạp chí: Thông tin & Tư liệu
Số tạp chí 21(2017) Trang: 3-11
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học Đại học Mở TP. HCM
Số tạp chí 83(2017) Trang: 95-100
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...