Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 45-49
Tạp chí: Thông tin & Tư liệu

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, thông tin và tri thức đóng vai trò nền tảng, việc đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng một đội ngũ cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng và thái độ tích cực với nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của xã hội là điều rất cần thiết. Các nghiên cứu cho thấy rằng dù ở môi trường làm việc nào, cán bộ có đủ bộ ba: kiến thức+thái độ+kỹ năng (hay KAS:  kiến thức K(Knowledge), thái độ A(Attitude) và KN S(Skill)), thì có thể mở được chìa khóa của cánh cửa nghề nghiệp thành công. Theo Helen Partridge và cộng sự (2010), trong môi trường khoa học thư viện, cán bộ cần phải chú trọng đến kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và cả thái độ làm việc, cán bộ hội đủ “bộ ba” yêu cầu này được gọi là “cán bộ Thư viện 2.0”. Các tổ chức sử dụng lao động của ngành Khoa học thư viện cũng như các cơ sở đào tạo ngành khoa học này ở nhiều nước trên thế giới đã và đang tiến hành thực hiện những nghiên cứu về những kỹ năng cần có của một cán bộ quản lý thông tin trong một môi trường vốn phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của công nghệ này.

Các bài báo khác
Số tạp chí 9 (353) - 2017(2017) Trang: 36 -41
Tác giả: Trần Hồng Ca
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 20(2017) Trang: 37-45
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tạp chí: Tạp chí PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
Số tạp chí 01(2017) Trang: 215-223
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 21(2017) Trang: 3-11
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học Đại học Mở TP. HCM
Số tạp chí 83(2017) Trang: 95-100
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...