Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 3(2017) Trang: 89-94
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Thí nghiệm thực hiện nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) vào mùa mưa ở vùng nuôi Artemia nhằm tìm ra mô hình nuôi thích hợp, sử dụng hiệu quả đất sản xuất và tăng thêm thu nhập cho người dân tại vùng biển Vĩnh Châu - Bạc Liêu. Tôm giống từ ba hình thức ương: Ương trong bể nhựa (P), ương trong bể lót bạt (L) và ương trong vèo (H), được nuôi thương phẩm trong vèo với 3 nghiệm thức: G-NT1 (tôm từ P), G-NT2 (tôm từ L) G-NT3 (tôm từ H), với mật độ 30 con/m2 cho ăn bằng thức ăn công nghiệp (C.P). Tôm từ hình thức ương vèo (G-NT3) đạt tỉ lệ sống cao ở (97%), trọng lượng và chiều dài lần lượt là 14,4 cm/con và 19 g/con và sai biệt không có ý nghĩa thống kê so với tôm ở G-NT2 và G-NT1. Năng suất cao nhất (0,67 kg/m2) thu được ở G-NT3, nhưng không sai biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với tôm ở nghiệm thức còn lại. Nhìn chung, tôm giống được ương bằng vèo đạt tỉ lệ sống, tăng trưởng và năng suất cao nhất trong nuôi thương phẩm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 9 (353) - 2017(2017) Trang: 36 -41
Tác giả: Trần Hồng Ca
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 20(2017) Trang: 37-45
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tạp chí: Tạp chí PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
Số tạp chí 01(2017) Trang: 215-223
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 45-49
Tạp chí: Thông tin & Tư liệu
Số tạp chí 21(2017) Trang: 3-11
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học Đại học Mở TP. HCM
Số tạp chí 83(2017) Trang: 95-100
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...