Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 03(112)(2017) Trang: 15-19
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành nhằm phân tích hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cộng đồng dân cư tại địa bàn nghiên cứu. Từ đó, tiến hành đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp với năng lực của cộng đồng. Phương pháp nghiên cứu thực địa, phỏng vấn cấu trúc và phỏng vấn sâu bán cấu trúc đã được sử dụng. Kết quả cho thấy, phần lớn rác thải không được thu gom và xử lý hợp vệ sinh (99.2%). Người dân phải tự xử lý rác thải tại nhà với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, phương pháp đốt rác tại nông hộ và thải xuống sông là hai hình thức xử lý phổ biến nhất (64.4% và 30.6%). Nghiên cứu đề xuất 3 nhóm giải pháp quản lý rác thải phù hợp với năng lực của cộng đồng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 9 (353) - 2017(2017) Trang: 36 -41
Tác giả: Trần Hồng Ca
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 20(2017) Trang: 37-45
Tác giả: Dương Thúy Yên
Tạp chí: Tạp chí PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
Số tạp chí 01(2017) Trang: 215-223
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 45-49
Tạp chí: Thông tin & Tư liệu
Số tạp chí 21(2017) Trang: 3-11
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học Đại học Mở TP. HCM
Số tạp chí 83(2017) Trang: 95-100
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...