Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 227(2017) Trang: 34-41
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng các mức bổ sung dầu cá hồi (DC) hoặc không kết hợp với vitamin E và Selenium lên năng suất sinh sản, thành phần axit béo lòng đỏ, chất lượng trứng, thời gian bảo quản và khả năng khử gốc tự do (DPPH) của 200 gà Ác đẻ trứng 32-44 tuần tuổi. Gà được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức theo các tỷ lệ DC khác nhau là  đối chứng; 1% DC (DC1); 2% DC (DC2); 1% DC+400 mg vitamin E/kg TĂ+10mg Se (DC1ESe) và 2% DCH+400 mg vitamin E+10 mg Se (DC2ESe), lặp lại 10 lần.Tỷ lệ đẻ, khối lượng, năng suất trứng (g/gà/ngày) và HSCHTA không khác nhau giữa các khẩu phần thí nghiệm. Hàm lượng tổng axit béo no của lòng đỏ trứng giữa ở các NT có bổ sung DC. Các khẩu phần có bổ sung DC đều có hàm lượng axit oleic (C18:1) và DHA tăng có ý nghĩa so với đối chứng, đồng thời giảm tỷ lệ ω-6/ ω-3.Thức ăn bổ sung không ảnh hưởng lên chất lượng quả trứng, tuy nhiên thời gian bảo quản ảnh hưởng đến 14 ngày làm giảm CSLT, CSLĐ và tỷ lệ các thành phần của quả trứng cũng như màu lòng đỏ. Giá trị khử gốc tự do DPPH cao nhất ở khẩu phần DC2, tuy nhiên thời gian bảo quản chưa ảnh hưởng nhiều đến giá trị DPPH của trứng. Bổ sung dầu cá hồi là biện pháp làm tăng giàu DHA cho quả trứng gà Ác

Các bài báo khác
Số tạp chí 12(356)(2017) Trang: 59-66
Tạp chí: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4(35)(2017) Trang: 46 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 3(34)(2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 162-175
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí 22(2017) Trang: 61-64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 210-212
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 34(2017) Trang: 60-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 5(2017) Trang: 95-102
Tạp chí: Khoa học kinh tế
Số tạp chí 12(2017) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10(2017) Trang: 49
Tạp chí: tạp chí môi trường
Số tạp chí 28(2017) Trang: 82-88
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chi khoa khọc Trường Đại học Trà Vinh


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...