Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 2(2017) Trang: 16-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học Yersin
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát các dạng hình thái, kích thước tinh thể và hàm lượng của oxalat canxi ở cây môn ngứa (Colocasia esculenta (L.) Schott). Kết quả nghiên cứu cho thấy các dạng tinh thể oxalat canxi được tìm thấy ở cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản là dạng cầu gai, kim đơn và bó kim. Ở rễ, ngoài các dạng trên còn phát hiện thêm dạng lăng trụ đơn. Tinh thể oxalat canxi được hình thành trong dị bào và tích lũy dần trong quá trình phát triển của cây. Ở các cơ quan trưởng thành, tinh thể oxalat canxi có kích thước lớn hơn tinh thể oxalat canxi ở các cơ quan còn non. Trong cùng một cơ quan, kích thước của các tinh thể cũng thay đổi. Hàm lượng oxalat canxi trung bình có sự khác biệt giữa các bộ phận của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Hàm lượng oxalat canxi trung bình cao nhất ở phiến lá và thấp nhất ở bẹ lá. 

The study’s aim was to investigate the morphological forms and size of CaOx crystals and to determinate quantity of calcium oxalate in Colocasia esculenta (L.) Schott. The results showed that types of CaOx crystal found in vegetative and reproductive organs are druse, single raphide and block - shaped raphide. At root, beside these types, single prism shape was also found. The CaOx crystals were formed in idioblasts and accumulated throughout developmental stages of plant. The size of the same type of CaOx crystal was very variable in the same organ. Size of CaOx crystals in almost mature organs is larger than that of crystals in immature organs. The average quantity of CaOx was different between the parts of the vegetative organs and reproductive organs. The average quantity of CaOx was highest at leaf and lowest at petiole.

Các bài báo khác
Số tạp chí 12(356)(2017) Trang: 59-66
Tạp chí: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4(35)(2017) Trang: 46 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 3(34)(2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 162-175
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí 22(2017) Trang: 61-64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 210-212
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 34(2017) Trang: 60-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 5(2017) Trang: 95-102
Tạp chí: Khoa học kinh tế
Số tạp chí 12(2017) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10(2017) Trang: 49
Tạp chí: tạp chí môi trường
Số tạp chí 28(2017) Trang: 82-88
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chi khoa khọc Trường Đại học Trà Vinh


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...