Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 5(2017) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiêp
Liên kết:

Ảnh hưởng của hỗn hợp hoạt chất Fenobucarb và Chlorpyrifos ethyl lên hoạt tính enzyme choloinesterase (ChE) ở cá lóc (Channa striata) được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm tại Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng ảnh hưởng của sự kết hợp hai hoạt chất này đến ChE cá lóc. Bốn nghiệm thức (Đối chứng - Không thuốc, 10% LC50-96 giờ của Fenobucarb, 10% LC50-96 giờ của Chlopyrifos ethyl, và 10% LC50-96 giờ của Fenobucarb kết hợp với 10% LC50-96 giờ của Chlopyrifos ethyl) được bố trí trong bể composite 100 L chứa 30 lít nước với 3 lần lập lại. Mỗi lần lập lại thả 25 cá lóc (2-2,5g/con). Mỗi nghiệm thức thu 6 cá (2 cá/bể) ở các thời điểm 0 (trước khi cho thuốc vào), 12, 24, 36, 48, 72 và 96 giờ sau khi phơi nhiễm để phân tích ChE. Kết quả cho thấy Fenobucarb gây ức chế ChE cao nhất lúc 12 giờ sau khi phơi nhiễm rồi sau đó phục hồi dần; trong khi đó Chlopyrifos ethyl gây ức chế ChE tăng dần và đạt cao nhất lúc 48 giờ, sau đó cũng phục hồi dần. Nghiên cứu đã cho thấy không có sự gia tăng hay giảm tỷ lệ ức chế ChE cá lóc khi kết hợp hai hoạt chất này lại với nhau.   

Các bài báo khác
Số tạp chí 12(356)(2017) Trang: 59-66
Tạp chí: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4(35)(2017) Trang: 46 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 3(34)(2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 162-175
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí 22(2017) Trang: 61-64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 210-212
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 34(2017) Trang: 60-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 5(2017) Trang: 95-102
Tạp chí: Khoa học kinh tế
Số tạp chí 12(2017) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10(2017) Trang: 49
Tạp chí: tạp chí môi trường
Số tạp chí 28(2017) Trang: 82-88
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chi khoa khọc Trường Đại học Trà Vinh


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...