Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 374(2019) Trang: 80-87
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Thí nghiệm được bố trí trong điều kiện nhà lưới theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 2 nhân tố: (1) loài cây (bao gồm cỏ Bàng (Lepironia articulata), Năn bộp (Eleocharis dulcis) Năn tượng (Scirpus littoralis) và (2) mức độ mặn (bao gồm 0, 5, 10, 15, 20‰ tương ứng 0; 2,4; 6,9; 12,6 và 18,0 g NaCl/L) với 3 lần lặp lại nhằm xác định khả năng chịu mặn của 3 loài cây này. Trong đó, Năn tượng được xem là cây đối chứng để so sánh ngưỡng chịu mặn của 2 cây còn lại. Cây được trồng bằng phương pháp thủy canh với dung dịch dinh dưỡng Hoagland. Sử dụng NaCl bổ sung vào dung dịch dinh dưỡng với nồng độ mặn 5‰ được tăng dần mỗi tuần đến khi đạt mức 20‰. Kết quả ghi nhận cả 3 loài cây đều có dấu hiệu giảm sinh trưởng khi độ mặn tăng đến mức 20‰, nhưng không có cây chết xuất hiện ở 3 loài cây. Độ mặn không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chiều cao cây, chiều dài rễ, sinh khối tươi và sinh khối khô của thân và rễ của 3 loài cây nghiên cứu. Điều đó cho thấy mức độ mặn 20‰ trong nghiên cứu này chưa là ngưỡng gây chết cây. Khi so sánh với Năn tượng, cỏ Bàng có sinh trưởng tương đương, trong khi Năn bộp thấp hơn. Kết quả khẳng định Năn tượng là loài có tiềm năng chịu mặn cao và cho sinh khối lớn nhất, kế đến là cỏ Bàng và Năn bộp.

Các bài báo khác
Số tạp chí chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566(2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 35(2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology
Số tạp chí XXVI(2019) Trang: 22-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
Số tạp chí 109(2019) Trang: 189-192
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 107(2019) Trang: 149-154
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 12(2019) Trang: 152-157
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
Số tạp chí 4(2019) Trang: 767-774
Tạp chí: Tạp chí Công Nghệ Sinh học
Số tạp chí 499(2019) Trang: 47-56
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 07(2019) Trang: 120-131
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 7(03)(2019) Trang: 57-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 36(2019) Trang: 19-23
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...