Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 109(2019) Trang: 189-192
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu ngư cụ và kỹ thuật khai thác của một số nghề khai thác ở vùng cửa sông Cửu Long được thực hiện từ tháng 1 - 6/2019 ở 4 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng. Kết quả cho thấy nghề lưới kéo, nghề lưới rê, nghề te, nghề lưới đáy và nghề rập xếp là các nghề khai thác chủ yếu ở vùng này. Các nghề này hoạt động chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Công suất tàu trung bình từ 39,7 - 44,3 CV. Sản lượng nghề lưới đáy cao nhất (152 tấn/tàu/năm), kế đến là nghề lưới te, lưới rê, lưới kéo và rập xếp lần lượt là 41; 26; 14 và 12 tấn/tàu/năm. Phần lớn các nghề có tỉ lệ cá tạp cao (29,9 - 49,7%), chỉ có nghề lưới rê có tỉ lệ cá tạp thấp (7,7%). Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cần ưu tiên phát triển nghề lưới rê, hạn chế hoặc chuyển đổi các nghề còn lại sang nghề lưới rê hoặc khai thác xa bờ.

Các bài báo khác
Số tạp chí chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566(2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 35(2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology
Số tạp chí XXVI(2019) Trang: 22-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
Số tạp chí 107(2019) Trang: 149-154
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 12(2019) Trang: 152-157
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
Số tạp chí 4(2019) Trang: 767-774
Tạp chí: Tạp chí Công Nghệ Sinh học
Số tạp chí 499(2019) Trang: 47-56
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 07(2019) Trang: 120-131
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 7(03)(2019) Trang: 57-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 36(2019) Trang: 19-23
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...