Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí XXVI(2019) Trang: 15-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
Xác định sự thay đổi của một số chỉ tiêu huyết học trong chẩn đoán chứng tăng huyết áp trên chó bệnh
tiểu đường được tiến hành bằng phương pháp xét nghiệm sinh lý, sinh hóa máu trên 68 con chó tại Bệnh
xá Thú y, Trường Đại học Cần Thơ. Chẩn đoán tăng huyết áp trên chó tiểu đường được dựa theo tiêu
chuẩn của ACVIM và JVIM (2007).
Kết quả xét nghiệm cho thấy, phần lớn chó tiểu đường - tăng huyết áp có hoạt lực AST (27,94%), ALT
(30,88%), nồng độ glucose (100,00%) và creatine (30,88%) ở mức cao trong máu. Các chỉ tiêu sinh lý
máu: Số lượng hồng cầu (22,06%) và hàm lượng huyết sắc tố (22,06%) đều giảm so với chó khỏe. Chỉ
tiêu về số lượng bạch cầu có sự thay đổi. Tổng số 31 con chó (45,59%) có số lượng bạch cầu tăng cao
hơn so với chó khỏe.
Từ khóa: Tăng huyết áp, biến chứng, chó tiểu đường, chỉ số huyết học.
Các bài báo khác
Số tạp chí chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566(2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 35(2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology
Số tạp chí XXVI(2019) Trang: 22-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
Số tạp chí 109(2019) Trang: 189-192
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 107(2019) Trang: 149-154
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 12(2019) Trang: 152-157
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
Số tạp chí 4(2019) Trang: 767-774
Tạp chí: Tạp chí Công Nghệ Sinh học
Số tạp chí 499(2019) Trang: 47-56
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 07(2019) Trang: 120-131
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 7(03)(2019) Trang: 57-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 36(2019) Trang: 19-23
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...