Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Liên kết:

Các dòng vi khuẩn phân giải cellulose đã được quan tâm nghiên cứu vì khả năng ứng dụng rộng rãi trong việc chuyển hóa chất thải hữu cơ trong nông nghiệp và xử lý môi trường từ các chế phẩm sinh học. Trong nghiên cứu này, chế phẩm EM (với sự tổ hợp của 4 loài vi khuẩn) cùng với các dòng vi sinh vật từ phòng thí nghiệm cung cấp được đánh giá hoạt tính enzyme cellulase và khả năng phân hủy bã mía. Kết quả cho thấy hoạt tính enzyme cellulase thì chế phẩm EM có hoạt tính enzyme endoglucanse cao nhất (0,163 U/ml), nhưng với enzyme exoglucanse thì Chryseobacterium sp. có hoạt tính cao nhất (5,9 U/ml). Chế phẩm EM có khả năng phân hủy bã mía cao nhất (72,6%) và tổng năng suất nấm cao nhất về trọng lượng(74,2g) so với các dòng vi khuẩn từ phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó nghiệm thức sử dụng đơn lẻ dòng vi khuẩn Stenotrophomonas maltophila Chryseobacterium sp, cho năng suất khá cao (67,5g và 68,2g), kích thước nấm cân đối so với các nghiệm thức còn lại. Tuy nhiên, ở nghiệm thức kết hợp giữa chế phẩm EM và 2 dòng vi khuẩn với tỉ lệ 1:1:1 lại cho năng suất thấp nhất (40,6g) so với nghiệm thức đối chứng. Thời gian phân hủy cũng chậm nhất so với các nghiệm thức còn lại. Qua thí nghiệm cũng xác định tỉ lệ C/N thích hợp cho sự phát triển nấm Linh Chi, khoảng dao động từ 53-60.

Các bài báo khác
Số tạp chí chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566(2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 35(2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology
Số tạp chí XXVI(2019) Trang: 22-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
Số tạp chí 109(2019) Trang: 189-192
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 107(2019) Trang: 149-154
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 12(2019) Trang: 152-157
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
Số tạp chí 4(2019) Trang: 767-774
Tạp chí: Tạp chí Công Nghệ Sinh học
Số tạp chí 499(2019) Trang: 47-56
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 07(2019) Trang: 120-131
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 7(03)(2019) Trang: 57-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 36(2019) Trang: 19-23
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...