Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 1-6
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/11/2014

Ngày chấp nhận: 14/08/2015

Title:

Actual situations of using analogy in teaching mathematics education students - Can Tho University through microteaching course

Từ khóa:

Suy luận tương tự, dạy học với suy luận tương tự, học tập tích cực, tập giảng

Keywords:

Analogy reasoning, teaching with analogy, active learning, microteaching

ABSTRACT

Teaching with analogy is an effective strategy in mathematics teaching. Therefore, this strategy is selected by many teachers to promote positive activities of students. The article investigated 52 mathematics education students, Can Tho University through the microteaching course and the result showed that only 5 students selected used analogy of teachers to promote positive activities of students.

TÓM TẮT

Dạy học với suy luận tương tự là một chiến lược dạy học hiệu quả trong dạy học môn Toán. Vì vậy, phương pháp này đang được nhiều giáo viên lựa chọn để phát huy tính tích cực của học sinh. Bài báo đã khảo sát 52 sinh viên ngành Sư phạm toán, Trường Đại học Cần Thơ, ở học phần tập giảng và kết quả cho thấy chỉ có 5 sinh viên lựa chọn dùng suy luận tương tự để phát huy tính tích cực của học sinh.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 1-7
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 108-115
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 63-70
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 76-80
Tải về
8 (2021) Trang: 101-108
Tạp chí: European Journal of Education Studies
số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019 (2019) Trang: 80-84
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
91 (153) tháng 11/2018 (2018) Trang: 87-91
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
(2015) Trang: 20-29
Tạp chí: Hội thảo Khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2015-216, trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh , ngày 9/10/2015
số 6(72) (2015) Trang: 39-48
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...