Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 1-7
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/09/2014

Ngày chấp nhận: 27/02/2015

Title:

Analyzing the teacher’s teaching the formula for calculating the distance from a point to a plane according to the perspective of mathematics didactic

Từ khóa:

Thực hành dạy học, didactic toán, tổ chức toán học, thuyết nhân học trong didactic toán, dạy học toán, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Keywords:

Teaching practice, mathematics didactic, mathematics organization, anthropology in mathematics didactic, mathematics education, the distance from a point to a plane

ABSTRACT

The article mentions a tool of anthropological theory in mathematics didactic to analyze teaching practice of teachers. According to this view, we analyzed and evaluated the process of teaching mathematical organizations of the formula for calculating the distance from a point to a plane. The results showed that mathematics organizations were researched clearly through the specific exercises and the stages were sufficiently happened.

TÓM TẮT

Bài báo đề cập một công cụ của lý thuyết nhân học trong didactic toán nhằm phân tích thực hành dạy học của giáo viên. Theo quan điểm này, chúng tôi đã phân tích và đánh giá quá trình dạy học các tổ chức toán học về công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Kết quả cho thấy rằng các tổ chức toán học này được nghiên cứu một cách rõ ràng qua những bài tập cụ thể và các thời khoảng diễn ra tương đối đầy đủ.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 108-115
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 63-70
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 76-80
Tải về
8 (2021) Trang: 101-108
Tạp chí: European Journal of Education Studies
số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019 (2019) Trang: 80-84
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
91 (153) tháng 11/2018 (2018) Trang: 87-91
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
(2015) Trang: 20-29
Tạp chí: Hội thảo Khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2015-216, trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh , ngày 9/10/2015
số 6(72) (2015) Trang: 39-48
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...