Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 39-49
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:25/01/2015

Ngày chấp nhận: 29/10/2015

Title:

Determinants of economic graduates’ business initiatives in Can Tho city

Từ khóa:

Khởi sự doanh nghiệp, sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp, nhân tố

Keywords:

Business initiative, economic graduate, factor

ABSTRACT

This study is aimed to identify factors affecting business initiative intentions of economic graduates in Can Tho city. Data were collected from 180 economic graduates who live in Can Tho city and have never started up a business. With the methods of exploratory factor analysis and binary logistic analysis, the findings are the six factors including (1) motivation to become an entrepreneur, (2) family background, (3) government and local policies, (4) entrepreneurial traits, (5) finance, and (6) personal characteristics, respectively. Some suggestions to enhance business initiatives of the graduates were porposed, including particularly those on education progam and policies.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Dữ liệu được thu thập từ 180 sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp chưa từng khởi sự kinh doanh đang sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy nhị phân Logistic, chúng tôi tìm thấy sáu nhân tố tác động đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, lần lượt là: (1) Động lực trở thành doanh nhân, (2) Nền tảng gia đình, (3) Chính sách chính phủ và địa phương, (4) Tố chất doanh nhân, (5) Khả năng tài chính, (6) Đặc điểm cá nhân. Hàm ý của nghiên cứu này được mong đợi là đóng góp rất lớn vào việc cải tiến chương trình giáo dục khởi sự doanh nghiệp và chính sách của chính phủ và địa phương.

 

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 104-116
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 122-129
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 38-48
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 59-66
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 84-91
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 96-103
Tải về
6 (2023) Trang: 5980-5988
Tạp chí: JOURNAL OF ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT STUDIES
Nizar Mohammad Alsharari (2021) Trang: 1-17
Tạp chí: Accounting and Finance Innovations
4 (2021) Trang: 149-155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Journal of Economics, Finance and Management Studies
8 (2021) Trang: 369-379
Tạp chí: The Journal of Asian Finance, Economics, and Business
Hipsher Scott A. (2017) Trang: 200-218
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Gjalt De Jong (2016) Trang: 72-96
Tạp chí: Successful Strategy and Context
1 (2015) Trang: 84-93
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
17 (2012) Trang: 155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Asian Academy of Management Journal
1 (2012) Trang: 56
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: ENTREPRENEURSHIP AND BRIBERY IN A TRANSITION ECONOMY
1 (2011) Trang: 112
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Research in Entrepreneurship and Small Business
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...