Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2004) Trang: 62-66
Tải về

abstract

Three pure rice lines (one line D3 selected from glutinous rice NepBe, one mutated line A2 selected from Tep Hanh mutant, and one aromatic line C1 selected from VD20-an aromatic rice variety) were used as parents of three different crosses in order to detect out the inheritance of grain lenght of rice (Oryza sativa L.).  Results showed that the inheritance of this trait was complex due to the effect of specific combining ability  and cytoplasm.  The inheritance was followed the Mendellian rule, one single dominant gene controlled  the average length of rice grain while the recessive gene controlled the long grain of rice. 

Title: Inheritance of grain lenght of rice (Oryza sativa L.)

To?m lươ?c

Ba dòng lúa thuần (dòng D3 cho?n ra tư? giô?ng Nê?p Be?, mô?t dòng Tép Hành Đột Biến A2, va? một dòng lúa thơm C1 chọn từ giống lúa thơm VD20) được chọn làm cha mẹ cho hai tổ hợp lai dạng thuận nghịch C1x D3, D3x C1 và mô?t tổ hợp lai C1x A2, lai giữa dạng lúa thơm (C1) và dòng thuần dạng đột biến(A2) nhằm tìm hiểu quy luật di truyền chiều dài hạt gạo. Kết quả phân tích cho thấy các trung bình chiều dài hạt gạo của các quần thể F2 của hai tổ hợp lai dạng thuận nghịch đều khác biệt có ý nghĩa thống kê, điều nầy nói lên rằng tính trạng chiều dài hạt gạo được kiểm soát do gen trong tế bào chất nên chọn cặp cha mẹ để lai là tuỳ vào khả năng phối hợp cụ thể. Giá trị trung bình chiều dài hạt gạo F2 của các tổ hợp lai đều bằng hoặc thấp hơn trung bình chiều dài hạt gạo của cha mẹ. Quy luật di truyền chiều dài hạt gạo đê?u do một cặp gen  kiểm soát và tuân theo quy luâ?t di truyê?n Mendel cho cả ba tổ hợp lai, gen trô?i điều khiển chiều dài hạt gạo ở thế hệ F2 nghiêng về phiá cha mẹ có chiều dài hạt gạo ngắn hơn.

Từ khóa:chiều dài hạt gạo, quy luật di truyền, lúa nếp, lúa thơm.

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 136-144
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 163-172
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 175-182
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 183-y
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 46-55
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 56-61
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 77-84
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 79-88
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 97-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...