Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 46-55
Tải về

ABSTRACT

In order to find out useful gene(s) controlling proteins with high nutritive values, surveys to collect two wild rice species,which were surveyed from 2001 to 2003 in many sites in the Mekong Delta of Viet Nam.Results showed that there were significantly genetic diverse among populations of these two wild rice species. The phenotypic diversity (Ho) was  0.65- 1.96 in O. officinalis species while O. rufipogon, was 1.03- 4.57 according to sites sampled. The genetic diversity value of O. officinalis species  was(HEP=0.52) lower than that of O. rufipogon species (HEP=0.66). Similarly, the sum of the effective number of alleles (SENA) values had the same trend. Within O. rufipogon species there were genetic diversity among sites sampled but  HEP and SENA values were different insignificantly. Many samples of O. rufipogon species were detected that they were very useful for rice breeding with high glutelin nutritive value.

Keywords: wild rice, Oryza rufipogon, O. minuta, O. officinalis, globulin, prolamin, glutelin

Title:  Genetic diversities of two wild rice (Oryza rufipogon and O. officinalis) in theMekongDelta ofViet Nam

TóM TắT

Để tìm ra gen hữu ích kiểm soát protein có chất lượng cao, nhiều cuộc khảo sát và thu thập tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đã được tiến hành từ năm 2001 đến năm2003. Kết quả ghi nhận các quần thể lúa hoang có đa dạng kiểu hình Ho=  0.65 -1.96 ở loài O. officinalis trong khi loài O. rufipogon có Ho 1..03 đến 4.57 tùy theo điểm lấy mẫu.

Giá trị đa dạng của loài O. officinalis (HEP=0.52) thấp hơn so với loài O. rufipogon  (HEP=0.66). Tương tự, tổng số alen có hiệu quả (SENA) có khuynh hướng có gía trị giống như như loài O. officinalis (1.09) so với loài O. rufipogon (1.94). Bên trong loài O. rufipogon, có biểu hiện đa dạng giữa các điểm lấy mẫu . Mẫu lúa hoang O. rufipogon, sưu tập tại tỉnh Trà Vinh. đã đuợc phát hiện là rất hữu ích cho công tác chọn giống lúa mới theo hướng chất lượng cao.

Từ khóa: lúa hoang Oryza rufipogon, O. minuta, O. officinalis, globulin, prolamin, glutelin

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 136-144
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 163-172
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 175-182
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 183-y
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 56-61
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 62-66
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 77-84
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 79-88
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 97-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...