Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18b (2011) Trang: 163-172
Tải về

Abstract

The experiment was arranged in randomized complete block, 3 replications, 15 treatments of 15 varieties/ lines of rice: MTL 513, MTL495, MTL549, MTL 645, TPCT1, TPCT6, TPCT7, TPCT8, TPCT10, TPCT11, TPCT12, TPCT13, TPCT14, TPCT15 and Jasmine85 as control variety. The experiment was conducted in winter-spring crop of 2009-2010 in Chau Thanh A district, Vi Thuy district and Nga Bảy Town of Hau Giang province. The result has 03 varieties/ lines of aromatic rice, short growth duration (less than 100 days), less disease, higher-yield seed for certification, and has elongated grains of rice and good rice quality, achieving requested objectives.

Keywords: Good rice quality, aromatic rice, control varieties

Title: Result of selecting high yield good quality aromatic rice varieties in HauGiang province in winter-spring crop of 2009-2010

Tóm tắt

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại, 15 nghiệm thức là 15 giống/dòng lúa: MTL 513, MTL495, MTL549, MTL 645, TPCT1, TPCT6, TPCT7, TPCT8, TPCT10, TPCT11, TPCT12, TPCT13, TPCT14, TPCT15 và giống Jasmine85 làm đối chứng. Thí nghiệm được thực hiện ở vụ Đông Xuân 2009-2010 tại huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy và Thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang. Kết quả có 03 giống/dòng lúa thơm, thời gian sinh trưởng ngắn (dưới 100 ngày), ít bị sâu bệnh, có năng suất cao hơn giống đối chứng, có hạt gạo thon dài và chất lượng gạo tốt, đạt mục tiêu đề ra.

Từ khóa: Lúa có mùi thơm, lúa chất lượng tốt, giống đối chứng

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 136-144
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 175-182
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 183-y
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 46-55
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 56-61
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 62-66
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 77-84
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 79-88
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 97-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...