Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 79-88
Tải về

Abstract

The experiment was arranged in randomized complete block, 3 replications, 12 treatments of 12 varieties/ lines of rice: MTL 513, MTL549, MTL495, MTL 645, TPCT8, TPCT10, TPCT11, TPCT12, TPCT13, TPCT14, TPCT15 and OM4218 as control varieties. The experiment was conducted in Spring- Summer crop of 2010 in Chau Thanh A district, Vi Thuy district and Nga Bảy Town of Hau Giang province. Four varieties/ lines of aromatic rice were selected as: MTL 513, MTL 549, MTL495, and MTL 645 content of low to intermediate amylose content (19.74 to 24.68%), high protein content (7.83 - 8.3%), high yield (7.23 to 7.46 tonnes / ha), short growth duration (less than 100 days), less disease than the control variety, long-stender grains and good grain quality, meeting the objectives.

Keywords: Good grain quality,  aromatic rice, control varieties

Title: Result of selecting high yield and good quality aromatic rice varieties in Hau Giang province in Spring-Summer crop of 2010

Tóm tắt

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại, 12 nghiệm thức là 12 giống/dòng lúa: MTL 513, MTL549, MTL495, MTL 645, TPCT8, TPCT10, TPCT11, TPCT12, TPCT13, TPCT14, TPCT15 và giống OM4218 làm đối chứng. Thí nghiệm được thực hiện ở vụ Xuân Hè 2010 tại huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy và Thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang. Kết quả có 04 giống/dòng lúa thơm được chọn là: MTL 513, MTL 549, MTL495 và MTL 645 có hàm lượng amylose thấp đến trung binh (19,74-24,68%), hàm lượng protein cao (7,83 ? 8,3%), năng suất cao (7,23-7,46 tấn/ha), thời gian sinh trưởng ngắn (dưới 100 ngày), ít bị sâu bệnh hơn giống đối chứng, có hạt gạo thon dài và chất lượng gạo tốt, đạt mục tiêu đề ra.

Từ kho?a: Lúa thơm, lúa chất lượng tốt, giống đối chứng

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 136-144
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 163-172
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 175-182
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 183-y
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 46-55
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 56-61
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 62-66
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 77-84
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 97-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...