Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 97-105
Tải về

Abstract

Applying electrophoresis technology SDS-PAGE protein process (Japan Department of Agriculture, 1996) to analyze and to select original rice varieties which were collecting from local area and crossed stock. Then experiment was researched at summer-autumn crop in experiment farm of Can Tho University and was arranged according to Randomized Complete Block Design with 3 repeating times, 11 real roots which are 11 rice breeds: TPCT1, TPCT2, TPCT6, Jasmine 01, Jasmine 08, Jasmine 10, VĐ20-03, VĐ20-07, VĐ20-17, VĐ20-17 and Jasmine85 as control breed. The result showed that all experiment breeds had aroma, short growing time (under 100 days), low pestilent insect, higher productivity than the control breed, having thin long rice, good quality rice, meeting the planed goal.

Keywords: SDS-PAGE, Randomized Complete Block Design

Title: Researching and selecting high quality rice varieties inMekongDelta

Tóm tắt

ứng dụng qui trình kỹ thuật điện di  SDS-PAGE protein (Bộ Nông nghiệp Nhật, 1996) để phân tích các giống lúa có nguồn gốc được thu thập từ địa phương và các dòng lai. Sau đó tiến hành thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại, 11 nghiệm thức là 11 giống/dòng lúa: TPCT1, TPCT2, TPCT6, Jasmine 01, Jasmine 08, Jasmine 10, VĐ20-03, VĐ20-07, VĐ20-17, VĐ20-17 và giống Jasmine85 làm giống đối chứng, được thực hiện ở vụ Hè-Thu 2008 tại Nông trại thực nghiệm trường Đại học Cần Thơ. Kết quả tất cả các giống/dòng thí nghiệm đều có mùi thơm, thời gian sinh trưởng ngắn (dưới 100 ngày), ít bị sâu bệnh, có năng suất cao hơn giống đối chứng, có hạt gạo thon dài và chất lượng hạt gạo tốt, đạt mục tiêu đề ra.

Từ khóa: Điện di, SDS-PAGE, dòng, thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, đối chứng

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 136-144
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 163-172
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 175-182
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 183-y
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 46-55
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 56-61
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 62-66
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 77-84
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 79-88
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...