Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2006) Trang: 183-y
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về

ABSTRACT

In order to screen genetic purity and increase hight quality of a new variety, collected in the Mekong Delta from 2001-2005 was analyzed by protein SDS-PAGE at lab of genetics-breeding & applied biotechnology, college of Agriculture, Cantho university. Results from protein SDS-PAGE electrophoresis and field tests show that elite  lines  was genetic purity with high stable protein content (>10%), amylose content was lower 2% and 3 elite lines  was genetic purity with high stable protein content (>10%), amylose content was lower 20%, yield was also higher than the control variety (>15%) while agronomic characteristics such as plant height, 1000 seed weight and others weren?t different significantly. These two high quality lines were suggested to release into seed production in MekongDelta.

Keywords: rice high quality, new rice variety,  protein, amylose

Title: Rice variety collected with high quality and adapted condition in the MekongDelta by backcross method and Application of protein SDS-PAGE electrophoresis  

TóM TắT

Nhằm tạo ra giống lúa mới, có hàm lượng protein cao, hàm lượng amylose trung bình thích hợp điều kiện sinh thái của các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, từ năm 2001-2005, phòng thí nghiệp di truyền chọn giống và công nghệ sinh học, khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng, Trường Đại Học Cần Thơ đã thực hiện các tổ hợp lai theo phương pháp truyền thống kết hợp với ứng dụng kỹ thuật điện di protein SDS-PAGE  đã chọn ra được 2 dòng Nếp có hàm lượng protein cao (trên 10% ), hàm lượng amylose rất thấp (dưới 2%) và 3  dòng lúa đặc sản  có hàm lượng protein cao (trên 10%), hàm lượng amylose thấp (dưới 20%). Kết quả khảo nghiệm cơ bản vụ Đông Xuân 2005-2006 tại các tỉnh Hậu Giang, Tiền Giang và Cần Thơ cho thấy năng suất các dòng khảo nghiệm đều cao hơn giống đối chứng (>15%), kháng một số loại sâu bệnh chính trong vùng.

Từ khóa: lúa chất lượng cao, giống lúa mới, protein, amylose

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 136-144
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 163-172
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 175-182
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 46-55
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 56-61
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 62-66
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 77-84
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 79-88
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 97-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...