Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
122 (2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Liên kết:

Đào tạo từ xa có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của người dân, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Việc nghiên cứu cơ sở khoa học quản lí đào tạo từ xa trong quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học sẽ giúp các nhà quản lí giáo dục hiểu rõ hơn về đặc thù, mối liên hệ giữa đào tạo từ xa với nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ đại học và các nội dung cần thiết trong công tác quản lí đào tạo từ xa,… Qua đó, hỗ trợ thiết thực cho công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược và giải pháp nhằm nâng cao và phát triển loại hình đào tạo này.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 79-85
Tải về
(2017) Trang: 2-10
Tạp chí: GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC, 2017
Số đặc biệt kỳ 1 (2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
Số đặc biệt tháng 10/2017 (2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số đặc biệt (tháng 12/2016) (2016) Trang: 52-55
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...