Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Đặc biệt (2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Liên kết:

Với tính ưu việt của loại hình đào tạo từ xa, trong giai đoạn hiện nay, các cơ sở giáo dục và đào tạo của vùng cần quán triệt và tích cực hưởng ứng Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 9/1/2013 trong công tác "Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo từ xa ở các cơ sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học", qua đó tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ, năng động, hiện đại có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng, đất nước, và trong các công tác đó cũng cần xác định vai trò đầu tàu của Trường Đại học Cần Thơ - Trường đại học trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực đã và đang tích cực triển khai công tác đào tạo từ xa đáp ứng nhân lực cho vùng.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 79-85
Tải về
(2017) Trang: 2-10
Tạp chí: GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC, 2017
Số đặc biệt kỳ 1 (2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
Số đặc biệt tháng 10/2017 (2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số đặc biệt (tháng 12/2016) (2016) Trang: 52-55
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...