Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
134 (2016) Trang: 13-18
Tạp chí: Khoa Học Giáo dục
Liên kết:

Bài viết đề cập đến nội dung quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học được thực hiện theo 3 hướng tiếp cần gồm: (1) Tiếp cận các thành tố của quá trình đào tạo từ xa; (2) Tiếp cận theo nhu cầu của các cơ sở sử dụng nhân lực; (3) Tiếp cận theo các chức năng quản lý để xây dựng khung lý luận về quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học. Trên cơ sở đó, xác định mô hình gồm 4 thành tố quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học bao gồm: (1) Xây dựng quy hoạch đào tạo tự xa; (2) Quản lý thực hiện quy hoạch đào tạo từ xa; (3) Quản lý tác động của môi trường; (4) Quản lý kiểm tra, giám sát và đánh giá quá trình đào tạo từ xa. Đây là cơ sở để khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp hiệu quả giải quyết những bất cập trong quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 79-85
Tải về
(2017) Trang: 2-10
Tạp chí: GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC, 2017
Số đặc biệt kỳ 1 (2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
Số đặc biệt tháng 10/2017 (2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số đặc biệt (tháng 12/2016) (2016) Trang: 52-55
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...