Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 2-10
Tạp chí: GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC, 2017
Liên kết:

Dù có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nhưng phương thức giáo dục thường xuyên (GDTX), gồm có các hình thức đào tạo vừa làm vừa học (VLVH), đào tạo từ xa (ĐTTX) hay tự học có hướng dẫn … vẫn chưa được đánh giá, nhân thức đúng, nhiều ý kiến, quan điểm lo lắng về chất lượng, giá trị của các hình thức đào tạo trên. CUộc cách mạng 4.0 và nhu cầu nhân lực chất lượng cao, đặt biệt là việc thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, không thể không nói đến vai trò của phương thức giáo dục thường xuyên (GDTX). Nhân thức đúng và khoa học, đồng thời có các chủ trương, chính sách phù hợp, cùng các biện pháp thiết thực sẽ góp phần phát huy vai trò của phương thức GDTX trong đào tạo nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 79-85
Tải về
Số đặc biệt kỳ 1 (2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
Số đặc biệt tháng 10/2017 (2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số đặc biệt (tháng 12/2016) (2016) Trang: 52-55
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...