Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15 (2019) Trang: 98-103
Tạp chí: Tạp chí khoa học giáo dục
Liên kết:

Bài viết phân tích cơ sở lí luận và thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề vùng Đồng bằng Sông Cửu Long theo tiếp cận CDIO. Từ đó, làm nền tảng đề xuất mô hình bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học củ đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, giúp giảng viên tăng khả năng thực hiện các đề tài nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và hội nhập quốc tế. Đặc biệt hiện nay, sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động đến các mặt của giáo dục, nhất là giáo dục nghề nghiệp có liên quan chặt chẽ đến khoa học, kĩ thuật và công nghệ.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 79-85
Tải về
(2017) Trang: 2-10
Tạp chí: GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC, 2017
Số đặc biệt kỳ 1 (2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
Số đặc biệt tháng 10/2017 (2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số đặc biệt (tháng 12/2016) (2016) Trang: 52-55
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...