Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 79-85
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/03/2013

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Some difficulties in distance education training at Can Tho University

Từ khóa:

Đào tạo từ xa, khó khăn trong công tác đào tạo từ xa, kiến nghị khắc phục khó khăn

Keywords:

Distance learning, difficulty in distance training management, recommendation to overcome difficulty

ABSTRACT

Modern society requires people to be able to study regularly, continuously and all their life. And its core is self-learning, self-striving ability to improve specialty, professional skills and quality of life. Distance learning is one of the methods satisfying these demands. To build a successful learning society, the State and Party have concerned, developed and expanded this distance learning method. This was further confirmed at the eleventh congress of Communist Party of Vietnam: "Promoting the study encouragement movement, building a learning society and expand the distance learning mode..." [1]. The appearance of distance learning at Can Tho University (CTU) has contributed to implement policies of education and training development of the Party and the State in the Mekong Delta.

The article introduced something about the distance learning at CTU and some difficulties on the management of the new form of training. Also, it recommended some solutions to improve the quality of distance education at CTU in particular and the whole country in general.

TóM TắT           

Xã hội hiện đại đòi hỏi con người phải có khả năng học tập một cách thường xuyên, liên tục, suốt đời. Mà cốt lõi của nó là khả năng tự học, tự phấn đấu của mỗi người nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng sống của bản thân. Đào tạo từ xa là một trong các phương thức có khả năng thỏa mãn những đòi hỏi này. Để xây dựng thành công xã hội học tập, phương thức đào tạo từ xa đã và đang được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, phát triển, mở rộng. Điều đó được tiếp tục khẳng định tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản ViệtNam: ?Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, mở rộng các phương thức đào tạo từ xa?? [1]. Đào tạo từ xa ở Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) ra đời góp phần thực hiện chủ trương, đường lối phát triển giáo dục-đào tạo của Đảng và Nhà nước ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Bài viết xin giới thiệu đôi nét về công tác đào tạo từ xa ở Trường ĐHCT, về một số khó khăn trong công tác này đồng thời đề xuất kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo từ xa của Trường ĐHCT nói riêng và cả nước nói chung.

Các bài báo khác
5 (2021) Trang: ̃7-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc giao duc Viet Nam
June/2020 (2020) Trang: 91-95
Tạp chí: Vietnam Journal of Educational Sciences
(2017) Trang: 2-10
Tạp chí: GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC, 2017
Số đặc biệt kỳ 1 (2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
Số đặc biệt tháng 10/2017 (2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số đặc biệt (tháng 12/2016) (2016) Trang: 52-55
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...